وب سايت

خانه معلم استان قم بزودی  فعالیت خود را در یک سامانه جدید ادامه خواهد

قيمت  سويت در مجموعه خانه معلم قم


مبلغ (ريال)

نوع اتاق


240000

سوييت 2 تخته

360000

سوييت 3 تخته

480000

سوييت 4 تختهقيمت اتاق هاي فوق به همراه صبحانه ميباشد


   


70000


سوييت : هرنفر اضافه به همراه صبحانه

60000

اتاق عمومي هر نفر