وب سايت

به وبسایت خانه معلم قم خوش آمدید

قيمت  سويت در مجموعه خانه معلم قم

به نرخ هاي ذيل 8درصد ماليات برارزش افزوده اضافه خواهد شد

که در هنگام پذيرش اتاق به صورت نقدي دريافت مي شود

مبلغ (ريال)

نوع اتاق


200000

سوييت 2 تخته

300000

سوييت 3 تخته

400000

سوييت 4 تخته

500000

سوييت 5 تخته

قيمت اتاق هاي فوق به همراه صبحانه ميباشد


   


60000


سوييت : هرنفر اضافه به همراه صبحانه

50000

اتاق عمومي هر نفر